Icon8

Icon8

#include <Icon8.h>
tft.setFont(Fonts::Icon8);